Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Консултации с обществеността на Доклади по оценка на съвместимостта

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степентта на въздействие (ДОСВ) - ОУП на Петрич

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Доклад за оценка степента на въздествие върху защитените зони (ДОСВ) на Общ устройствен план на Община Петрич

 

Във връзка с провеждането на консултации с обществеността, съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата и на основание чл.25 ал.2 от същата, в срок 30 дни от публикуването на съобщението за доклада по ОС (до 25 юли 2019 г.) , всички заинтересовани лица могат да депозират в РИОСВ-Благоевград писмени мотивирани становища по инвестиционното предложение и доклада по ОС.

От тук можете да изтеглите:
 

1. Доклад за съвместимостта

2. Предварителен проект на ОУП

3. Картен материал

4. Картен материал

 

Документите по чл. 9 ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС са налични в РИОСВ - Благоевград.