Защитени територии и биоразнообразие

Резерват "Соколата"

Вторник, 29 Декември 2009 14:40

sokola4В района на Малашевската планина, върху малка площ, се намира единствената запазена и непроменена от човешката дейности вековна високостъблена гора от благун. С цел да се запази това представително съобщество от благун е обявен резерват “Соколата”.

Местоположение: Намира се в землището на с. Игралище, общ. Струмяни.

Кратко описание: На площ от 211 ха се опазват вековна първична високостъблена гора от благун и характерната за района на Малашевска планина флора и фауна.Обявен е със заповед № 115 от 18. 02. 1985година на КОПС по предложение на РИОПС – Благоевград. Обявена е и буферна зона към резервата.

Международен природозащитен статус: Предстои включването му в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Режим и статут: Съгласно закона за защитените територии и заповедта за обявяване се забранява: Всякакви дейности, с изключение на: Тяхната охрана; посещение с научна цел; преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и вреем, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

sokola5Всякакви дейности нарушаващи самобитния характер на природата. Със заповедта за обявяване в буферната зона се забранява: изгаряне на тревната и храстовата растителност; изграждане на нови сгради, пътища, въжени линии и спортни съоръжения; разкриване на кариери, добив на инертни материали, полезни изкопаеми и др. дейности, с ксоито се нарушава естествения облик на местността или водния и режим; използване на химически препарати за борба с вредителите или за торене на пасищата; ловуване.

Посещения: Осъществяват се с разрешение на МОСВ. Съгласувайте вашите посещения с РИОСВ -Благоевград.

Проблеми и заплахи: Потенциален проблем може да бъде пашата на домашни животни /свине/ и незаконната сеч.