Решения по оценка на съвместимостта

04-ОС/2015 г.

Понеделник, 16 Февруари 2015 16:50

Р Е Ш Е Н И Е № 04 - ОС/2015 г. по оценка на съвместимост

 

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път"

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Петрич", отклонение от съществуващ път в отдел 59, местност „Пилявка" до отдел 37, местност „Пражаро" землище на с. Коларово, с. Самуилово, с. Камена, с. Яворница, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000167 "Беласица".

 тук може да изтеглите пълния текст на решението