Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-17-П/2021 г.

Вторник, 07 Декември 2021 16:30

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-17-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-17-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за проектно трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: "Лукспелет“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението