Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-02-П/2021 г.

Четвъртък, 18 Март 2021 13:28

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-02-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за биосигурно и природосъобразно отглеждане на крави за месо в имот №158081 в землището на село Баня, община Разлог, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 02693.158.81, местност Раковица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград)“

Възложител: В. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението