Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-23-П/2020 г.

Петък, 27 Ноември 2020 16:30

РЕШЕНИЕ № ОС-23-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на държавата в териториалния обхват на ТП ДГС „Кресна“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство - Кресна“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението