Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1050/2020

Петък, 04 Декември 2020 16:28

Изх. №3774(1)/04.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението и преустройство на гараж в магазин за електро части и кабели с местонахождение самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3918.1.1 в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3918 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: Р. К., Г. К.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3774/27.11.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Промяна предназначението и преустройство на гараж в магазин за електро части и кабели с местонахождение самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3918.1.1 в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3918 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционно предложение предвижда промяна предназначението и преустройство на гараж в магазин за електро части и кабели с местонахождение самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3918.1.1 с площ 28.80 м2.
Предвижда се едно работно място и поставяне на витрини и стелажи за предлаганите стоки. Отворът към помещението ще бъде запазен, като гаражната врата ще бъде заменена с неотваряема витрина и врата за вход до обекта. Не се предвижда премахване или промяна на конструктивните елементи по сградата. Инфраструктурните връзки са съществуващи.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000209 “Пирин”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна предназначението и преустройство на гараж в магазин за електро части и кабели с местонахождение самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3918.1.1 в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3918 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград