Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №986/2019

Петък, 20 Декември 2019 16:04

Изх. №2189(3)/20.12.2019 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „за жилищна кооперация“ в „за жилищно строителство и хотелски комплекс“

Възложител: „БУЛБИЛД БГ“ ООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №2189/27.06.2019 г. на РИОСВ – Благоевград по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за горецитирания проект за ПУП и допълнителна информация към него с Вх. №2189(2)/11.12.2019 г., които приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС” за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „за жилищна кооперация“ в „за жилищно строителство и хотелски комплекс“, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „за жилищна кооперация“ в „за жилищно строителство и хотелски комплекс“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектът за ПУП-ПЗ е изработен въз основа на Заповед №01-18-105/05.12.2018 г. на кмета на община Банско и същият е с обхват поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (КККР на гр. Банско) с площ 3994 кв. м, представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“.
Съгласно представената информация в имота е изградена жилищна сграда с ресторант, басейн, фитнес, СПА център, офис и студия в съответствие с издадено разрешение за строеж №133/23.05.2006 г. За ползването на строежа от зам.-началника на ДНСК е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1961/14.12.2012 г.
Основната цел на проекта на ПУП-ПЗ е само промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по КККР на гр. Банско от за жилищна кооперация“ в „за жилищно строителство и хотелски комплекс“. Със същия не се предвиждат строителни дейности, както и промяна на изградената инженерна техническа инфраструктура.
На този етап не са налични данни, че с проекта за ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното, за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „за жилищна кооперация“ в „за жилищно строителство и хотелски комплекс“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Горепосоченият проект за ПУП-ПЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло: защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта за ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.15.32 в местността Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „за жилищна кооперация“ в „за жилищно строителство и хотелски комплекс“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград