Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №985/2019

Петък, 20 Декември 2019 16:02

Изх. №3953(1)/20.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар, офиси, търговски обекти в поземлен имот с идентификатор 53326.18.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ТЮФИ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3953/11.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар, офиси, търговски обекти в поземлен имот с идентификатор 53326.18.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар, офиси, търговски обекти в поземлен имот с идентификатор 53326.18.11 с площ 3502 м2 с НТП: „нива“. Предвижда се изграждане на хале със застроена площ 720 м2 за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в което ще бъдат обособени офиси и търговски обект, вкл. ограждане на имота с ажурна ограда.
Електрозахранването ще се осъществи от мрежата НН на населеното място, от най-близкия трафопост чрез полагане на кабел с дължина около 160 м в обхвата на път.
Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на с. Огняново – съществуващ уличен водопровод. Отпадъчните води е предвидено да се отвеждат в изгребна яма. Имотът е достъпен от път.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар, офиси, търговски обекти в поземлен имот с идентификатор 53326.18.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград