Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №981/2019

Вторник, 17 Декември 2019 15:45

Изх. №3970(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Aвторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 43565.40.5, местност Друма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: А. З. В.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3970/11.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Aвторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 43565.40.5, местност Друма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 43565.40.5 с площ 4003 кв.м и начин на трайно ползване „нива“ по одобрени КК и КР на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград да се изгради едноетажна сграда със застроена площ от 200 кв.м., в която ще има автосервиз, офис, стаи за персонала и санитарни помещения.
Автосервизът ще има клетки за ремонт на автомобили, смяна на гуми, смяна на масла и помещение за автотенекеджийски услуги и боядисване. Ще се използват автобои на водна основа.
Водоснабдяването и електрозахранването ще се осъществи от водопроводната и ел. разпределителна мрежа на с. Лешница, минаващи по пътя граничещ с имота.
Битовите отпадъчни води ще бъдат включени в предвидена за изграждане изгребна яма.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Aвторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 43565.40.5, местност Друма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./