Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №979/2019

Вторник, 17 Декември 2019 15:40

Изх. №3965(1)/17.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Засаждане на 50,8 дка череши и 26,6 дка домати в землищата на с. Ново Кономлади и с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕЛАНЖ ДЮН“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3965/11.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Засаждане на 50,8 дка череши и 26,6 дка домати в землищата на с. Ново Кономлади и с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционни предложения: “Изграждане на селскостопанска сграда с административно - битова част в имот № 063027, землище на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, и “Изграждане на склад за плодове и зеленчуци и засаждане на 65,7 дка череши, 42,6 дка праскови, 55,8 дка домати и 49,3 дка чушки, землище на с. Капатово и с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“, директора на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл писма с изх. №4106(4)/18.01.2017 г. и №2743(7)/30.10.2017 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда разширение на гореописаното инвестиционно предложение, чрез включване на нови съседни имоти към земеделското стопанство, както следва:
1. Създаване на нови насаждения от череши на площ 50.8 дка в имоти с идентификатори 52091.19.14, 52091.19.15, 52091.19.16 по КК и КР на с. Ново Кономлади и 36083.67.9, 3608.67.16, 36083.67.22, 36083.70.3, 36083.70.7, 36083.70.11, 36083.70.12, 36083.70.13 (2/3 от имота), 36083.70.14, 36083.70 по КК и КР на с. Капатово;
2. Засаждане на домати на площ от 26.6 дка в имоти с идентификатори 36083.70.20, 36083.70.22, 36083.70.24, 36083.70.41, 36083.70.42, 36083.70.43 по КК и КР на с. Капатово.
Предвижда се насажденията от череши и културите да се напояват с вода от мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД, на базата на сключен договор. Напояването ще се осъществява чрез капкова система, представляваща тръбна мрежа от преместваеми гъвкави маркучи, полагани по терена, без направата на изкопи. Системата за капково напояване ще се захранва от съществуващ резервоар с обем 320 м3.
За почистване и съхранение на продукцията преди експедиция, както и за нуждите на персонала ще се ползва сградата в имот №063027 в землището на с. Капатово, която е в процес на изграждане.
Така заявеното разширение на инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Имот с идентификатор 36083.70.43 по КК и КР на с. Капатово с НТП: „нива“, попада частично в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Имоти с идентификатори 52091.19.14, 52091.19.15, 52091.19.16 по КК и КР на с. Ново Кономлади и 36083.67.9, 3608.67.16, 36083.67.22, 36083.70.3, 36083.70.7, 36083.70.11, 36083.70.12, 36083.70.13, 36083.70.14, 36083.70, 36083.70.20, 36083.70.22, 36083.70.24, 36083.70.41, 36083.70.42, 36083.70.43 по КК и КР на с. Капатово не попадат в граници на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Засаждане на 50,8 дка череши и 26,6 дка домати в землищата на с. Ново Кономлади и с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./