Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №976/2019

Вторник, 17 Декември 2019 15:30

Изх. №3847(3)/17.12.2019 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА РАЗЛОГ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3847/02.12.2019 г. и №3847(2)/12.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Изменение на инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № БД-45-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изменение на връзката на отводнителния канал (ОК 1) със съществуващия бетонов тръбопровод ф 1000:
1. Изменение на началото на отводнителен канал ОК1 - трасето му започва от съществуващ бетонов тръбопровод ф 1000 мм (за отвеждане на повърхностни води от водосбора на дере, северно от депото), чрез изграждане на шахти Ш 1 и Ш 2 и тръба ф 350 с дължина 21,0 м, която свързва двете шахти на отводнителния канал.
2. Изменение на трасето на отводнителен канал ОК 1 към края му, изграждане на шахта Ш 3 (шахтен праг, покриваща стръмния терен, в която зауства ОК 1) и шахта Ш 4 за стиковане на двата потока (на ОК 1 и съществуващия тръбопровод ф 1000), като двете шахти се свързват чрез тръба ф 400 с дължина 4 м.
3. На дига 1 се изгражда опорна призма от уплътнен скален материал с височина 1 м с цел постигане на по-добро сцепление на скалната основа и земния насип на дигата.
Така заявеното изменение на инвестиционното предложение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и в тази връзка не намираме основание за провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./