Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №973/2019

Петък, 13 Декември 2019 10:15

Изх. №3543(3)/12.12.2019 г.

Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда в УПИ XLIV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на сондажен кладенец“

Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3543/04.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Подобряване на градска среда в УПИ XLIV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на сондажен кладенец“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда в УПИ XLIV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на сондажен кладенец“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в т. ч. и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, приключила с Решение № БД-33-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ-Благоевград.
Съгласно същото се предвижда изграждане на сондажен кладенец с дълбочина 80 м, годишно водно количество 39 240 м3, необходимо за цялостна поливна система за зелените площи и за пълнене и допълване на предвиденото за изграждане в парка езеро и водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Струмешница“ с код BG4G000000Q001.
С настоящето изменение на инвестиционното предложение се предвижда промяна в параметрите на водовземното съоръжение, изразяващо се в промяна на дълбочината на сондажния кладенец от 80 м на 150 м и предвидено водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Неоген – Струмешница“ с код BG4G00000N011, предвид посоченото обстоятелство, че в района където е изграден градския парк подземните води залягат на по-голяма дълбочина. Общото водно количество за водоснабдяване на градския парк ще бъде Qср. год. = 54 537,560 м3/год.
Във връзка с горното така заявеното изменение на инвестиционно предложение за „Подобряване на градска среда в УПИ XLIV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на сондажен кладенец“ не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и не подлежи та задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и Закона за водите, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, с изх. №П-01-248(1)/06.12.2019 г.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда в УПИ XLIV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на сондажен кладенец“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-248(1)/06.12.2019 г. на директорът на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград