Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №972/2019

Петък, 13 Декември 2019 10:13

Изх. №3916(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 34.32 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: В. Д. С.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3916/09.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 34.32 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Основната цел на ПУП - ПЗ е промяна предназначението на имот № 34.32 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, представляващ селскостопански фонд с начин на трайно ползване „ниви (орна земя)“ и площ 500 м2.
С проекта за ПУП - ПЗ са предвидени следните показатели устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - „Жм“; височина на застрояване до 10.00 м; Кинт. - 1.2; плътност на застрояване (Пзастр.) - 60 %; минимална озеленена площ (Позел.) - 40 % и ниско свободно застрояване, самостоятелно в рамките на имота.
След промяна предназначението на имота е предвидено в същия да бъде изградена жилищна сграда с разгъната застроена площ 450 м2.
Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод по бул. „П.К.Яворов“ РЕ DN 125 чрез изграждане на нов водопроводен клон с дължина 300 м. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в съществуващ канализационен колектор PVC DN 315 по бул. „П.К.Яворов“ чрез изграждане на нов канализационен клон с приблизителна дължина 290 м.
Електрозахранването на имота е предвидено да се осигури от елекоразпределителната мрежа в района чрез подземноположен кабел с дължина 250 м.
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 34.32 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград