Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №967/2019

Петък, 13 Декември 2019 10:02

Изх. №3844(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 04279.17.135 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати“ за „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати, и жилищно строителство“

Възложител: „МОНИНВЕСТ“ ООД

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3915/3844/02.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 04279.17.135 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати“ за „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати, и жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.17.135 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е с площ 2553 кв.м в него има изградени:
- склад за суровини за хранителната промишленост, храни за животни и почистващи препарати, въведен в експлоатация с Удостоверение №107/16.12.2010 г., издадено от Гл. архитект на Община Благоевград;
- офис сграда с издадено Разрешение за строеж № 51/14.02.2011 г. от Гл. архитект на Община Благоевград. Сградата е със степен на завършеност 63 % (фаза „груб строеж“), съгласно Удостоверение № 126/19.03.2019 г. издадено от Зам. кмет на Община Благоевград.
Имотът е водоснабден и електрозахранен. Отпадъчните води се заустват в канализацията на населеното място.
С Подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП – ПЗ) се предвижда промяна предназначението на гореописания имот от „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати“ за „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати, и жилищно строителство“.
Предвижда се в имота да се изгради една жилищна сграда със застроена площ до 250 кв.м.
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 04279.17.135 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати“ за „административна сграда, кафе-аперитив и складова база: хранителна промишленост, храна за животни и почистващи препарати, и жилищно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград