Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №948/2019

Петък, 06 Декември 2019 11:18

Изх. №3819(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на зимнични помещения № 4 и № 5, разположени в сграда с идентификатор 65334.301.2797.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в козметично студио“

Възложител: А. П. В., А. Ж. В.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3828/29.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Преустройство и промяна предназначението на зимнични помещения № 4 и № 5, разположени в сграда с идентификатор 65334.301.2797.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в козметично студио“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено преустройство и промяна предназначението на два броя помещения, представляващи зимнични помещение № 4 и № 5 с обща площ 39 м2, разположени в сграда с идентификатор 65334.301.2797.3 за козметично студио. Със същото е предвидено обособяване на самостоятелен вход и обособяване на едно работно място. Предвидените за преустройство помещения са със съществуващо електрозахранване (съществуващо електромерно табло) и са водоснабдени от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Сандански. Образуваните битови отпадъчни води ще бъдат зауствани в съществуващ уличен канал.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на зимнични помещения № 4 и № 5, разположени в сграда с идентификатор 65334.301.2797.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в козметично студио“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./