Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №942/2019

Петък, 06 Декември 2019 11:04

Изх. №3796(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-17 в кв. 14 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничната регулационна линия към УПИ IV-15 по имотната граница на имот с пл. № 17 по кадастралния план на с. Българчево и изменение на плана за застрояване на УПИ III за ново ниско свободно жилищно застрояване“

Възложител: В. Д. Ш.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3796/27.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-17 в кв. 14 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничната регулационна линия към УПИ IV-15 по имотната граница на имот с пл. № 17 по кадастралния план на с. Българчево и изменение на плана за застрояване на УПИ III за ново ниско свободно жилищно застрояване попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-17 в кв. 14 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград се предвижда:
1. Изменение на страничната регулационна линия към УПИ IV-15 по имотната граница на имот с пл. № 17 по кадастралния план на с. Българчево, община Благоевград;
2. Изменение на плана за застрояване на УПИ III за ново ниско свободно жилищно застрояване , със следните устройствени показатели:устройствена зона „Жм“, Н до 10 м, Кинт – 1.2, Пзастр.- максимум 60%, Позел. – минимум 40 %.
Предвижда се в имота да се изгради еднофамилна жилищна сграда със застроена площ около 120 кв.м. Водоснабдяването до имота е съществуващо от съществуващата водопроводна мрежа на с. Българчево, община Благоевград. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. Захранването на имота с ел. енергия ще бъде от електроразпределителната мрежа на населеното място.
Със Заповед № 1374 от 01.11.2019 г. на Зам. кмет на Община Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП) –изменение на плана регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-17 в кв. 14 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград.
На този етап не са налични данни, че с ПУП–ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-17 в кв. 14 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничната регулационна линия към УПИ IV-15 по имотната граница на имот с пл. № 17 по кадастралния план на с. Българчево и изменение на плана за застрояване на УПИ III за ново ниско свободно жилищно застрояване“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./