Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №932/2019

Понеделник, 02 Декември 2019 15:48

Изх. №3765(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII - 484, кв. 22 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. К. С.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3765/25.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII - 484, кв. 22 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в УПИ XII - 484, кв. 22 по плана на с. Рилци с площ 600 м2 да бъде изградена жилищна сграда с приблизителна застроена площ 85 м2. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина около 8 м. Образуваните битови отпадъчни води е предвидено да се заустват в съществуващ канал, чрез изграждане на сградно канализационно отклонение с приблизителна дължина 9 м. Електроснабдяването ще се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа на с. Рилци, чрез подземноположена външна връзка с дължина около 15 м. Транспортния достъп ще се осъществява по граничещи с имота улици.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII - 484, кв. 22 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград