Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №926/2019

Понеделник, 02 Декември 2019 15:35

Изх. №3755(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.286.9 в местността Гумнище по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. Г. К.

Във връзка с подаденото от Вас в качеството на упълномощено лице уведомление с Вх. №3755/22.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлен имот с идентификатор 21498.286.9 в местността Гумнище по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма е поземлен имот с идентификатор 21498.286.9 в местността Гумнище по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград (КККР на гр. Добринище) с площ 2400 кв. м (2.400 ха), представляващ горска територия с регистриран начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, собственост на наследниците на И. Г. К.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Добринище“, съгласно която в имота попадат в част в размер на 2.061 дка от насаждението обособяващо отдел, подотдел 158 „а“ с обща площ в размер на 22.000 дка и част в размер на 0.339 дка от насаждението обособяващо отдел, подотдел 158 „в“ с обща площ в размер на 84.000 дка.
Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насажденията в имота са както следва:
• за частта попадаща в отдел, подотдел 158 „а“: иглолистна гора със семенен произход, със състав бял бор 9, черен бор 1; възраст – 50 години; пълнота –0.8; средна височина – 15 м; среден диаметър – 20 см; бонитет – 3. Насаждението е отнесено към стопански клас „Черборов средно и нискобонитетен“ и е с дървопроизводителна и средообразуваща функция;
• за частта попадаща в отдел, подотдел 158 „в“: иглолистна склопена култура със състав черен бор 8, бял бор 2; възраст – 50 години; пълнота –0.9; средна височина – 14 м; среден диаметър – 18 см; бонитет – 4. Насаждението е отнесено към стопански клас „Черборов средно и нискобонитетен“ и е с дървопроизводителна и средообразуваща функция;
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия: извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 15%.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на пътища с цел извършване на предвидената сеч.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с програмата дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.286.9 в местността Гумнище по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград