Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №69/2018

Петък, 02 Февруари 2018 11:16

Изх. №263(2)/01.02.2018 г.

уведомление „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местност „Габеро“ № 77.2241, местност „Габеро“, № 77.2234, местност „Габеро“, № 77.2484 местност „Крушите“ и № 77.2483, местност „Крушите“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград и имот с №024020, землище на с. Рилци, община Благоевград“

Възложител: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР ТОПУЗОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ, ДАНИЕЛА ИЛИЕВА, ГЕОРГИ ЙОКОВ,ВАЛЕРИ МИКОВ

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 263/23.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомяваме за следното:
ПУП - ПП за трасе на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местност „Габеро“ № 77.2241, местност „Габеро“, № 77.2234, местност „Габеро“, № 77.2484 местност „Крушите“ и № 77.2483, местност „Крушите“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград и имот с №024020, землище на с. Рилци, община Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПУП - ПП се инициира с цел изграждане на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местност „Габеро“ № 77.2241, местност „Габеро“, № 77.2234, местност „Габеро“, № 77.2484 местност „Крушите“ и № 77.2483, местност „Крушите“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград и имот с №024020, землище на с. Рилци, община Благоевград с трасета и сервитути, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с № 62699.0.419 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), № 62699.0.420 (пасище, мера – общинска собственост), № 62699.24.19 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), № 62699.77.2485 (трайни насаждения – общинска собственост) и № 62699.77.2105 (полски път – общинска собственост).
Дължината на новоизграждащата се канализация ще бъде 372 м, а на водопровода – 376 м.
С Решение № 437 по Протокол № 15/28.12.2017 г. от проведено заседание на Общински съвет – гр. Благоевград е разрешено изработване на ПУП- ПП за трасе на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местност „Габеро“ № 77.2241, местност „Габеро“, № 77.2234, местност „Габеро“, № 77.2484 местност „Крушите“ и № 77.2483, местност „Крушите“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград и имот с №024020, землище на с. Рилци, община Благоевград.
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите и трасетата, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 “Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-ПП за трасе на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местност „Габеро“ № 77.2241, местност „Габеро“, № 77.2234, местност „Габеро“, № 77.2484 местност „Крушите“ и № 77.2483, местност „Крушите“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград и имот с №024020, землище на с. Рилци, община Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград