Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №65/2018

Петък, 02 Февруари 2018 11:08

Изх. №203(1)/01.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз в имот № 017004, местност „Лозето“, землище на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: ДИМИТЪР ПУМПАЛОВ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 203/18.01.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз в имот № 017004, местност „Лозето“, землище на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автосервиз, магазин за продажба на авточасти и офис със застроена площ 400 м2 в имот № 017004 с обща площ 3.005 дка, с начин на трайно ползване „водостопанско съоръжение“. В имота е изградена помпена станция на площ от 73 кв. м. Предвижда се премахване на водостопанското съоръжение и изграждане на нова сграда, в която да бъдат обособени три клетки за извършване на следните дейности: ремонт на ел. инсталации, ремонт на ходовата част на автомобилите, ремонт на двигатели, смяна на масла без извършване на автотенекеджийски и бояджийски услуги.
Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от водоснабдителната система на с. Садово, чрез зареждане на цистерна. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода. Отпадъчните води е предвидено да се отвеждат в изгребна яма в границите на имота.
Електрозахранването на обекта е предвидено да се осъществи от съществуваща мрежа, чрез изграждане на нов ТП ситуиран на имотната граница и изграждане на кабелно/въздушно захранване от съществуващ/нов ЖР стълб от ВЕЛ 20 kV „Садово“, ВЕЦ „Топлика“.
Транспортният достъп до имота се осъществява по неасфалтиран път, северно от имота.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове птици в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 „Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в имот № 017004, местност „Лозето“, землище на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград