Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №905/2017

Сряда, 13 Декември 2017 10:14

Писмо изх. №3902(1)/12.12.2017

инвестиционно предложение за „Преустройство, реконструкция и ремонт на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Рила в УПИ VIII-658, кв. 50 по регулационния план на гр. Рила“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3902/08.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Преустройство, реконструкция и ремонт на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Рила в УПИ VIII-658, кв. 50 по регулационния план на гр. Рила“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в УПИ VIII-658, кв. 50 по регулационния план на гр. Рила е изградена триетажна масивна стоманобетонова сграда с предназначение „болница“.
Съгласно договор № РД-06-519/30.12.2016 год. на МЗ са предоставени за временно и безвъзмездно за управление обособени помещения с обща площ от 382.09 кв.м и прилежащ терен към сграда с площ 170 кв.м, находящи се в УПИ VІІІ- 658, квартал 50 по регулационния план на гр. Рила - – публична общинска собственост, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993 г. и Заповед № 309/28.07.2005 г. на кмета на Община Рила.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда ремонт на помещенията на действащия ФСМП - гр. Рила, преустройство на допълнителните помещения и изграждане на навес за линейки, козирка над входа, дизел генератор и паркинг за посетители.
Обектът е с изградена техническа инфраструктура.
Инвестиционното предложение ще се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“.
Така заявено инвестиционното предложение за „Преустройство, реконструкция и ремонт на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Рила в УПИ VIII-658, кв. 50 по регулационния план на гр. Рила“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 “Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство, реконструкция и ремонт на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Рила в УПИ VIII-658, кв. 50 по регулационния план на гр. Рила“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград