Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №897/2017

Вторник, 12 Декември 2017 15:36

Писмо изх. №3654(1)/12.12.2017

Предвиждане за премахване на изсъхнала топола, намираща се в имот с номер 000021 в местността Кадънката, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Във връзка с внесената от Вас с Вх. №3654/20.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград документация за горецитираното предвиждане, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС” за „Предвиждане за премахване на изсъхнала топола, намираща се в имот с номер 000021 в местността Кадънката, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомяваме за следното:
Предвиждането за премахване на изсъхнала топола, намираща се в имот с номер 000021 в местността Кадънката, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С представената документация е заявено предвиждане за премахване на изсъхнала топола, намираща се в имот с номер 000021 в местността Кадънката, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, съобразено с наличието на обстоятелства застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението и съоръжение на инженерна инфраструктура, а именно: тополата се намира в непосредствена близост до електропровод и път водещ до къщите в съседните имоти.
Така предвидената дейност не попада/не може да бъде отнесена към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
От извършената проверка по отношение местоположението на предвидената за премахване топола спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че същата не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.). Съгласно Плана за управление на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, утвърден със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.), инвестиционното предложение попада в Зона ІІ за устойчиво стопанисване.
При извършената проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на предвиждането за премахване на изсъхнала топола е допустима с режимите на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ и с плана за управление на защитената зона.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвижданата дейност, както и обстоятелствата, че с осъществяването ѝ не се създават условия и предпоставки за пряко или косвено унищожаване, фрагментиране, увреждане и/или трансформация на размножителни, хранителни и/или гнездови местообитания или места за укритие и почивка на видовете птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново”, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за гореописаното предвиждане за премахване на изсъхнала топола, намираща се в имот с номер 000021 в местността Кадънката, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявеното предвиждане за премахване на изсъхнала топола, намираща се в имот с номер 000021 в местността Кадънката, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград