Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №870/2017

Четвъртък, 07 Декември 2017 10:36

Писмо изх. №3747(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 04279.14.20, местност „Проевски чифлик – Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ВЕНТО-99“ ЕООД, ЕИК 200573048

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3747/ 24.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “ Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 04279.14.20, местност „Проевски чифлик – Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 04279.14.20 с площ 2.254 дка с НТП: „овощна градина“ да бъде изградена селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция със застроена площ 42,33 кв.м, без промяна предназначението на земеделската земя. Не се предвижда електрозахранване и водоснабдяване на обекта.
С изх. № АР-02-1022/18.04.2017 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград е издадено становище по чл. 11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им за „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 04279.14.20 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 04279.14.20, местност „Проевски чифлик – Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград