Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №868/2017

Четвъртък, 07 Декември 2017 10:32

Писмо изх. №3713(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0077.А001 Rezidentzia с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД върху покрива на сграда, разположена в имот с номер 000351 в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на упълномощено лице за „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД уведомление с Вх. №3713/22.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на базова станция BLG0077.А001 Rezidentzia с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД върху покрива на сграда, разположена в имот с номер 000351 в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда върху покрива на сграда, разположена в имот с номер 000351 в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, представляващ друга селищна територия, собственост на „Спартак Турс“ АД съгласно приложената скица, да се изгради нова Базова станция BLG0077.А001 Rezidentzia с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД по силата на договор за наем, подписан между възложителя на инвестиционното предложение и собственика на имота. Предвижданията са свързани с монтаж на три приемо-предавателни антени на метална мачта на покрива на сградата. Оборудването е предвидено да се монтира в таванското помещение.
С инвестиционното предложение не е заявена необходимост за изграждане на техническа инфраструктура с цел електрозахранване, както и за направа на нови или изменение на съществуваща пътна инфраструктура. Не е заявена необходимост и от промяна на предназначението и начина на ползване на имота, в който е предвидено да се реализира.
Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0077.А001 Rezidentzia с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД върху покрива на сграда, разположена в имот с номер 000351 в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0077.А001 Rezidentzia с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД върху покрива на сграда, разположена в имот с номер 000351 в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград