Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №867/2017

Четвъртък, 07 Декември 2017 10:30

Писмо изх. №3712(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0040.А001 с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД в сградата на ТБРС Камена, разположена в имот с номер 000272 в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на упълномощено лице за „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД уведомление с Вх. №3712/22.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на базова станция BLG0040.А001 с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД в сградата на ТБРС Камена, разположена в имот с номер 000272 в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда в сграда на ТВРС Камена, разположена в имот с номер 000272, в землище на с. Камена, община Петрич, област Благоевград, с площ 0.223 кв. м, представляващ горска територия, собственост на „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД съгласно приложената скица, да се изгради нова базова станция BLG0040.А001 с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД по силата на договор за достъп до физическа инфраструктура, включително съвместно разполагане и други форми на съвместно ползване на сгради, кули и мачти, подписан между възложителя на инвестиционното предложение и собственика на имота. Предвижданията са свързани с монтаж на нова апаратура в помещението за апаратурата на съществуващата ретранслаторна станция и монтиране на нови двубандови антени върху съществуващата желязо-решетъчна кула. Връзката между антените и апаратурата е предвидено да се осъществява с джъмпери.
С инвестиционното предложение не е заявена необходимост за изграждане на техническа инфраструктура с цел електрозахранване, както и за направа на нови или изменение на съществуваща пътна инфраструктура. Не е заявена необходимост и от промяна на предназначението и начина на ползване на имота, в който е предвидено да се реализира.
Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0040.А001 с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД в сградата на ТБРС Камена, разположена в имот с номер 000272 в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че:
• инвестиционното предложение попада в границите на защитена територия по смисъла на ЗЗТ, а именно: в границите на Природен парк „Беласица“, обявен със Заповед № РД-925/28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 8 от 2008 г.), в „Зона за устойчиво ползване на горските ресурси и земеделските земи“ съгласно Плана за управление, утвърден с Решение №120/24.02.2016 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 17/2016 г.);
• инвестиционното предложение попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че предвидената с инвестиционното предложение дейност е допустима спрямо режима на природен парк „Беласица“ определен със Закона за защитените територии, заповедта за обявяването му и с Плана за управлението му.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се създават условия и предпоставки за унищожаване и/или увреждане и трансформация на природни местообитания и на местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0040.А001 с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД в сградата на ТБРС Камена, разположена в имот с номер 000272 в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.
Във връзка с горното, на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за защитените територии и Заповед № РД-505/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, РИОСВ – Благоевград съгласува реализацията на предвидените с инвестиционното предложение за „Изграждане на базова станция BLG0040.А001 с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД в сградата на ТБРС Камена, разположена в имот с номер 000272 в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“ дейности.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград