Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №848/2017

Петък, 01 Декември 2017 15:45

Писмо изх. №3692(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Пристройка за асансьор и вътрешни преустройства на хотел към КОС - Сандански (сграда с идентификатор 65334.206.676.1), разположен в поземлен имот с идентификатор 65334.206.676 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (УПИ XVI - 676, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград - изменения по чл. 154 от Закона за устройство на територията“

Възложител: „ВИЛА СИНТИКА“ ЕАД, ЕИК 204633489

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3692/21.11.2017 г.на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционното предложение “Пристройка за асансьор и вътрешни преустройства на хотел към КОС - Сандански (сграда с идентификатор 65334.206.676.1), разположен в поземлен имот с идентификатор 65334.206.676 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (УПИ XVI - 676, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград - изменения по чл. 154 от Закона за устройство на територията“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено изграждане на пристройка и вътрешни преустройства на сграда с идентификатор 65334.206.676.1, представляваща четириетажен хотел със застроена площ 0.497 дка. За вътрешни преустройства на сградата и пристройка на същата са предвидени следните дейности:
1. На кота - 1.90 м (сутерен) конфигурацията на помещенията се запазва като входът на едно от помещенията с предназначение склад ще се отвари от страна на северозападната фасада и денивелацията се преодолява с 11 стъпала в английския двор. Останалата част от сутерена ще се ползва за СПА зона като за целта в другото складово помещение се обособяват преддверие с душове, сауна, парна баня, басейн - тип джакузи и кът за релакс.
2. На ниво партер - се предвиждат незначителни промени в санитарните възли и съблекалните за персонала, умивалнята и келнерския офис на кухнята и котелното помещение, което е намалено с една ос, за да се обособят бани и санитарни възли към СПА зоната. В североизточната част на етажа се обособява фитнес зала, а стаята за домакина по предходния проект ще се използва за стая за масаж. Демонстрационната по предходния проект се предвижда да бъде разделена надлъжно чрез зид от тухли за обособяване на стая за персонала на рецепцията и проход за достъп до новопредвидения асансьор.
3. На кота +3.20 м (първи етаж) - ще се обособят 11 броя хотелски стаи, всяка със собствен санитарен възел, камериерски офис и подход към асансьора с широчина 150 см. Три от хотелските стаи са с непроменена конфигурация. В две се променя огледално местоположението на санитарните възли. Съществуващият камериерски офис се разширява за обособяване на хотелска стая. На две от съществуващите стаи се намаляват площите. Етажната дневна се затваря за обособяване на нова хотелска стая. В северозападната част на нивото се обособяват още две нови хотелски стаи. До стълбищната клетка от север се обособява подхода за асансьора и непосредствено до него новият камериерски офис.
4. На кота +6.40 м (втори етаж) - ще се обособяват 8 хотелски стаи и 2 хотелски апартамента, всички със собствени санитарни възли, камериерски офис и подход към асансьора с широчина 150 см. Три от хотелските стаи не се променят. Съществуващият камериерски офис ще се разшири и ще се обособи нова хотелска стая като до нея се обособява хотелски апартамент (в югозападната част). В една от стаите санитарният възел се обръща огледално. Мезонетите ще се трансформират в хотелски стаи. Покривната тераса в североизточната част на етажа ще се затвори със зид за обособяването на две нови хотелски стаи. Подходът за асансьора и новият камериерски офис са ситуирани като тези на долното ниво. До новия камериерски офис се обособява нов хотелски апартамент.
5. На кота +9.60 м - на мястото на вторите нива на съществуващите мезонети ще се обособят 4 хотелски стаи и един хотелски апартамент, всички със собствени санитарни възли. Ще се изгради капандура и подход за асансьора с широчина 150 см, като в непосредствена близост до него ще се обособи нов камериерски офис/склад за инвентар.
6. Пристройката за асансьор се предвижда да бъде изградена на северозападната фасада на сградата за обслужване на етажите от партер до тавански. Предвидената асансьорна шахта е с размери, отговарящи на изискванията за електрически асансьор без машинно помещение. Асансьорната кабинка ще бъде със светли размери 110/140 см, подходяща за хора в неравностойно положение.
7. Покривът на основаната сграда е многоскатен и се предвижда покривно покритие от керемиди монтирани върху дървена конструкция. Ще се изпълни топлоизолация 12 см от плочи каменна вата над окачения таван от гипсокартон. Котите на билото и стрехите не се променят спрямо одобреният проект.
Носещата конструкция на сградата не се променя.
Ще бъдат извършени необходимите промени в електрическата и ВиК инсталации на сградата. Ще бъде изградена централна вентилационно отоплителна инсталация с термопомпен агрегат с конвектори.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ площадков водопровод в имота. Ще се изгради ново сградно канализационно отклонение, което ще се включи в съществуващата площадкова канализация.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони, а именно: BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.); BG0000224 „Огражден - Малешево“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007 г., изм. и доп. ).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Пристройка за асансьор и вътрешни преустройства на хотел към КОС - Сандански (сграда с идентификатор 65334.206.676.1), разположен в поземлен имот с идентификатор 65334.206.676 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (УПИ XVI - 676, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград - изменения по чл. 154 от Закона за устройство на територията“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград