Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №842/2017

Петък, 01 Декември 2017 15:10

Писмо изх. №3649(1)/01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Надстройка над съществуваща жилищна сграда - западно петно, разположена в УПИ II, пл. № 872, кв. 64 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1065 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“

Възложител: Т. Г. С.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3649/ 17.11.2017 г.на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционното предложение “Надстройка над съществуваща жилищна сграда - западно петно, разположена в УПИ II, пл. № 872, кв. 64 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1065 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда надстройка на втори жилищен етаж на жилищна сграда - западно петно, разположена в УПИ II, пл. № 872, кв.64 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1065 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград). Водоснабдяването, канализацията и електрозахранването ще се реализират от съществуващи сградни инсталации. Достъпът до имота е от улица „Свети Димитър“, гр. Сандански.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони, а именно: BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.); BG0000224 „Огражден - Малешево“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп); BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Надстройка над съществуваща жилищна сграда - западно петно, разположена в УПИ II, пл. № 872, кв. 64 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1065 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград