Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1157/2016

Вторник, 03 Януари 2017 10:15

проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с номер 000818 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4613/16.12.2016 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП-ПРЗ, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС“, Ви уведомяваме следното:
Проектът за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с номер 000818 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация проектът за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с номер 000818 в местността Попина лъка в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград се изготвя във връзка с изискванията на Закона за устройство на територията с цел запазване на съществуващото застрояване в имота и във връзка с отпочната процедура за закупуване на застроената и нормативно определената прилежаща площ от горския фонд по реда на §5 от ПЗР на Закона за горите, във връзка с § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.) и последваща промяна предназначението на имота.
В обхвата на плана е включен имот с номер 000818 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, с площ 0.673 дка, попадащ в земи от горския фонд - частна държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ – част от отдел, подотдел 115 „7“ (дворно място) по Лесоустройствения проект от 1998 г. В имота са изградени две двуетажни вилни сграда със застроена площ 45 кв. м всяка, собственост на възложителите. Имотът е захранен с електроенергия и водоснабден с вода за битови нужди. Битовите отпадъчни води се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма в рамките на имота. С плана се запазва съществуващото застрояване, без да се предвижда надстрояване или разширение на съществуващите сгради в имота, както и промяна на техническата инфраструктура. Планът за застрояване определя устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности“ с конкретно предназначение за „вила“.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.042013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48 от 2013 г.);
• защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Предвид гореизложеното, на този етап не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с така заявения ПУП, както и обстоятелствата, че с осъществяването му не се засягат защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с номер 000818 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри и предвиждания на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.