Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1142/2016

Сряда, 21 Декември 2016 09:36

проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XIII-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за разделяне на имота на два отделни УПИ XIII-214 и УПИ XII-214 и запазване на сегашното им предназначение за „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4513/08.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XIII-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за разделяне на имота на два отделни УПИ XIII-214 и УПИ XII-214 и запазване на сегашното им предназначение за „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти, попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация и наличната такава в РИОСВ - Благоевград УПИ XII-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна с площ 1.968 дка е с променено предназначение за „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“, за същия има одобрено със Заповед № 1544/01.11.2016 г. на кмета на Община Кресна изменение на ПУП - ПРЗ за „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и което е съгласувано с писмо изх. № 2770(1)/17.08.2016 г. на РИОСВ - Благоевград.
С изменението на ПУП - ПРЗ е предвидено разделяне на УПИ XII-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница на имота на два урегулирани поземлени имота УПИ XIII-214 и УПИ XII-214 като се запази досегашното им предназначение за „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“.
С предвидените инвестиционни проекти във всеки от новообразуваните имоти УПИ XIII-214 и УПИ XII-214 е предвидено да бъдат изградени по една сграда със застроена площ 500 м2 с предназначение за склад за съхранение на предварително изсушени етерично-маслени култури, опаковани в чували и монтиране на фотоволтаична централа с мощност 16 kW за собствени нужди върху покрива на съответната сграда.
Захранването на предвидените с плана обекти в вода ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Сливница, а образуваните отпадъчни води е предвидено да се заустват в съществуващата канализация на населеното място.
Транспортният достъп е осигурен по прилежащи улици.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени две защитени зони, а именно, защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XIII-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за разделяне на имота на два отделни УПИ XIII-214 и УПИ XII-214 и запазване на сегашното им предназначение за „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.