Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1139/2016

Сряда, 21 Декември 2016 09:30

трасировъчен план за изграждане на ул. „Бор“ (представляваща поземлен имот с идентификатор 65334.301.6317 по КККР на гр. Сандански) в участъка между о.т. 46 (ул. „Спано поле“) и о.т. 45 в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4286/25.11.2016 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 4286(2)/09.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Трасировъчен план за изграждане на ул. „Бор“ (представляваща поземлен имот с идентификатор 65334.301.6317 по КККР на гр. Сандански) в участъка между о.т. 46 (ул. „Спано поле“) и о.т. 45 в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с настоящия трасировъчен план е предвидено трасиране на ул. „Бор“ в участък с дължина 131.16 м в участък участъка между о.т. 46 (ул. „Спано поле“) и о.т. 45 в гр. Сандански с цел изграждане на същата. Със същия е предвидено трасиране на отделните подобекти и на всички елементи на отделните съоръжения.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания трасировъчен план се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на трасировъчния план при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект на „Трасировъчен план за изграждане на ул. „Бор“ (представляваща поземлен имот с идентификатор 65334.301.6317 по КККР на гр. Сандански) в участъка между о.т. 46 (ул. „Спано поле“) и о.т. 45 в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.