Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1111/2016

Сряда, 14 Декември 2016 10:00

уведомление за план „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III, кв. 327 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3925/31.10.2016 г. и внесена допълнителна информация с вх. №3925(2)/ 06.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III, кв. 327 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С плана се предвижда изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв. 327 по плана на гр. Петрич. С плана за регулация се предвижда УПИ III (имот с идентификатор 56126.603.354 по КККР на гр. Петрич) да бъде разделен на три нови урегулирани имоти: УПИ III с площ 2455 кв.м да се отреди за „складово- производствени дейности“; УПИ IV с площ 600 кв.м да се отреди за „складово- производствени дейности“; УПИ V с площ 694 кв.м да се отреди за „административна сграда“.
С плана за застрояване в новообразуваните имоти се предвижда:
- В УПИ IV да бъде запазена съществуваща сграда - хале с височина до 10 м (което се използва като склад за промишлени стоки) като се пристрои за нуждите на производството и се изгради паркинг за две паркоместа. Към настоящия момент сградата се използва за шивашки цех и не се предвижда промяна на дейността.
- В УПИ V има изградена административна сграда, която ще бъде запазена.
- В УПИ III се предвижда нова застройка и премахване на две съществуващи сгради (халета). Предвижда се в новата сграда да бъде обособен склад за промишлени стоки и строителни материали и цех за хартиени опаковки. Процесите, които ще се извършват в цеха са: доставка на материали, рязане, лепене, сглобяване и експедиция. Ще бъде изграден паркинг за 6 паркоместа.
До новообразуваните имоти има изградена техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова. Достъпът до имота се осъществява от уличната мрежа на града.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000167 „Беласица“ В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект на „План „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III, кв. 327 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград““ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.