Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1115/2013 г.

Петък, 10 Януари 2014 09:25

Инвестиционно предложение "Изграждани на пункт за събиране, съхраняване и предварително третиране чрез сортиране и балиране на пластмасови и полиетиленови отпадъци и отпадъци от хартия и картон, както и събиране, съхраняване и сортиране на стъклени отпадъци в част от сграда с идентификатор 61813.750.1.1, разположена в имот с идентификатор 61813.750.1, ул. „Промишлена зона" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4720 от 17.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на пункт за събиране, съхраняване и предварително третиране чрез сортиране и балиране на пластмасови и полиетиленови отпадъци и отпадъци от хартия и картон, както и събиране, съхраняване и сортиране на стъклени отпадъци в част от сграда с идентификатор 61813.750.1.1, разположена в имот с идентификатор 61813.750.1, ул. „Промишлена зона" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация сграда с идентификатор 61813.750.1.1 е с предназначение „Сграда за обществено хранене" (бивш работнически стол). С инвестиционното предложение се предвижда в покрито помещение с площ 500 м2 от сградата (наето под наем) да се обособи пункт за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от пластмаса, хартия, картон и стъкло. Приетите отпадъци след сортиране е предвидено да бъдат балирани с хидравлична преса, а готовите бали да се съхраняват в самото помещение. На обекта се предвижда да бъдат събирани до 20 тона отпадъци до предаването им за последващо третиране. Не се предвижда измиване или пране на постъпващите отпадъци. Площадката е с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова или промяна в съществуващата такава.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имота, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001021 «Река Места» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001021 "Река Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждани на пункт за събиране, съхраняване и предварително третиране чрез сортиране и балиране на пластмасови и полиетиленови отпадъци и отпадъци от хартия и картон, както и събиране, съхраняване и сортиране на стъклени отпадъци в част от сграда с идентификатор 61813.750.1.1, разположена в имот с идентификатор 61813.750.1, ул. „Промишлена зона" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.