Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1226/2022

Сряда, 28 Септември 2022 16:34

Изх. №3792(1)/27.09.2022 г.

Уведомление за План за провеждане на санитарна сеч през 2022 г. в гори Държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Струмяни“, землище на с. Горна Крушица, с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите.

възложител: ТП ДГС - СТРУМЯНИ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3792/05.09.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
План за провеждане на санитарна сеч през 2022 г. в гори Държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Струмяни“, землище на с. Горна Крушица, с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно дадено предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите се предвижда провеждане на санитарна сеч в срок до 25.12.2022 г. в насаждения от бял бор в обхвата на подотдели, както следва: 4/е на площ от 0,1 ха, 4/г на площ от 1,3 ха, 4/д на площ от 0,4 ха, 57/с на площ от 0,55 ха, 57/и на площ от 0,19 ха.
В гореописаните насаждения са констатирани повреди от биотични фактори (корояди), което налага провеждането на санитарни сечи за повредената дървесина.
Подотделите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Част от подотдел 57/и, попада в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 41/2021 г.), като местоположението на определените короядни петна на площ от 0,19 ха в обхвата на подотдел 57/и, не попадат в границите на защитената зона.
Подотдели: 4/е, г, д; 57/с, не попадат в граници на защитени зони по смисъла на закона за биологичното разнообразие.
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените горскостопански дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определен със заповедта за обявяването и.
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (частично в граници на защитените зони) и характера (извеждане на санитарна сеч) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Горна Крушица, с. Гореме, в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения „План за провеждане на санитарна сеч през 2022 г. в гори Държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Струмяни“, землище на с. Горна Крушица, с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград