Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1002/2022

Понеделник, 15 Август 2022 17:48

Изх. №3225(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 200 кW в поземлен имот с идентификатор 14492.15.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: М. К., В. К.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3225/22.07.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 200 кW в поземлен имот с идентификатор 14492.15.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 14492.15.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград е с площ 9532 кв. м и представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“. В имота разположени складова база с метален навес с площ 731 кв. м, арматурен двор с площ 223 кв. м, бетоново съоръжение (бетонов и варов възел), административна сграда с офиси с разгъната застроена площ 208 кв. м, открит навес с площ 779.22 кв. м и помещение с метална конструкция с площ 223 кв. м.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имота да се изгради фотоволтаична електроцентрала с мощност до 200 кW. Предвидено е соларните панели да бъдат монтирани върху покрива на съществуващия открит навес за строителни материали в имота. Електроенергията е предвидено да се ползва за собствени нужди, а когато производството е по-голямо от консумацията ще се отдава на националната електроразпределителна мрежа.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитените зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), на геодезично разстояние над 133 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете птици, предмет на опазване в непосредствено разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 200 кW в поземлен имот с идентификатор 14492.15.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 283/03.08.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/