Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №991/2022

Петък, 05 Август 2022 17:30

Изх. №3172(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22, местност Чешмичката по КККР на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП ПУП – ПП за външно електрозахранване до същия имот“

възложител: „ХИДРАЛИФТ КРЕЙНС“ ЕООД

Във връзка с представеното от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3172/19.07.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосочените проекти на ПУП, което приемаме като уведомление по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същите проекти на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22, местност Чешмичката по КККР на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външно електрозахранване до същия имот попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектите на ПУП са разработени с цел определяна на трасе за довеждащ водопровод и за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 68223.10.22, местност Чешмичката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград.
Проектите на ПУП за изготвени във връзка с реализиране на инвестиционното предложение „Изграждане на магазин, склад за промишлени стоки (без препарати за растителна защита) и офиси в поземлен имот №010022 (имот с идентификатор68223.10.22) в землището на с. Спатово, община Сандански“, което е съгласувано с Решение №64-ОС/2008 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие.
Съгласно представената информация и документация проектът на ПУП - ПП за довеждащ водопровод до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22 по КККР на с. Спатово е разрешен за изработване с Решение №14/12.05.2022 г. на Общински съвет - Сандански. Същият се инициира с цел определяне трасето на външния водопровод до имота. Съгласно приложен регистър от трасето и сервитута на водопровода ще бъдат засегнати следните поземлени имоти по КККР на с. Спатово: 68223.10.26 (вид територия земеделска с НТП селскостопански път), 68223.10.27 (вид територия заета от води и водни пощи с НТП друг вид водно течение), 68223.11.24, 68223.11.25, 68223.11.26, 68223.11.27, 68223.11.28, 68223.11.29, 68223.11.30 (вид територия земеделска с НТП нива), 68223.11.34, 68223.11.35, 68223.11.36 (вид територия земеделска с НТП селскостопански път), 68223.12.24 (вид територия повърхностни води с НТП водоем), 68223.12.26 (вид територия повърхностни води с НТП заета от вода и водни обекти), 68223.12.27 (вид територия земеделска с НТП селскостопански път), 68223.13.24 (вид територия заета от води и водни пощи с НТП друго водно течение), 68223.13.26 (вид територия земеделска с НТП селскостопански път), 68223.13.27 (вид територия заета от води и водни обекти с НТП др. вид водно течение), 68223.57.1 (вид територия земеделска с НТП нива), 68223.57.2 (вид територия повърхностни води с НТП водоем) и 68223.67.5 вид територия земеделска с НТП пасище мера).
За присъединяване на имота към електроразпределителната мрежа е изготвен и проект на ПУП – ПП за външно електрозахранване на имота. Трасето на предвидения за изграждане ел. провод ще започне от съществуващ стълб в имот с идентификатор 68223.57.1 по КККР на с. Спатово и е предвидено да премине през поземлени имоти с идентификатори 68223.10.26, 68223.11.34, 68223.11.35 и 68223.10.27 по КККР на с. Спатово, съгласно приложена скица-проект.
Проектите на ПУП - ПП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Същите попадат в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Предвид гореизложеното, с проектите на ПУП – ПП за външен водопровод и външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22, местност Чешмичката по КККР на с. Спатово, на този етап не са налични данни, че се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плановете дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Извършената проверка по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на предвидените с плановете дейности е допустима с режима на дейностите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящите проекти на ПУП - ПП дейности, както и че при реализирането им: не се унищожават и/или увреждат типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в засегнатата защитена зона; няма вероятност за намаляване площта, влошаване качествата и структурата на типовете природни местообитания и местообитания на видовете, както и за унищожаване, увреждане и/или намаляване площта на естествения им район на разпространение в зоната, включително и на най-благоприятните местообитания за видовете; не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видовете, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури; не се създава предпоставка за трансформация на местообитания на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитена зона; не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, светлинно излъчване и др., което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в засегнатата защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им; няма да се нарушат функционалните връзки между отделните зони в мрежата „НАТУРА 2000 – биокоридори на видове, елементи на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове; не се очаква генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона; не се очаква натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху засегнатата защитени зони и предмета ѝ опазване във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, включително и такива със сходен характер, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявените „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22, местност Чешмичката по КККР на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП ПУП – ПП за външно електрозахранване до същия имот“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочените проекти на ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 283/03.08.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/