Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №561/2022

Вторник, 03 Май 2022 12:22

Изх. №1477(3)/29.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за хартия в УПИ XVI по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Е. Ж.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. 1557/29.03.2022 г. и вх. № 1557(2)/26.04.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за хартия в УПИ XVI по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация УПИ XVI по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово е с площ 1415 м2.
С инвестиционното предложение е предвидено в горепосочения имот да бъде изградена едноетажна сграда със застроена площ 300 м2 с предназначение цех за хартия. В същия ще бъдат обособени работно помещение, офис и санитарен възел, като в обекта ще се обработва хартия. В работното помещение е предвидено монтиране на две машини за рязане и две машини за пакетиране на готовата продукция.
Предвидено е да протичат следните технологични процеси: внасяне на големи рула; разфасоване и нарязване на по-малки рула. Предвиденият производствен капацитет на цеха е около 2 тона готова продукция на месец. Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи от електропреносната мрежа на с. Копривлен. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на населеното място. Образуваните отпадъчни води ще бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Транспортният достъп ще се осигурява по улици, граничещи с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 450 м са разположени границите на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (Изграждане на цех за хартия) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположени защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Копривлен в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на цех за хартия в УПИ XVI по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград