Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №560/2022

Вторник, 03 Май 2022 12:20

Изх. №1477(3)/29.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода №44/14.10.2021г от Сондаж № 4ВКП+ КЕИ №13, КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост - № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”, с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ШАРКОВ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 1477/24.03.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода №44/14.10.2021г от Сондаж № 4ВКП+ КЕИ №13, КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост - № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”, с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с уведомлението за горното инвестиционно предложение в УПИ II, пл. № 212, кв. 50 по плана на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград е изграден хотел „Шарков“. За обекта е издадено Удостоверение №3/30.01.2009 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: “Малък семеен хотел“. Хотелът разполага с 4 двойни просторни стаи и 4 големи апартамента.
За осигуряване на пълноценни условия за рекреация на посетителите на хотела и външни гости функционират външен басейн с кубатура 65 m3, свързан с детски басейн с кубатура 10 m3 и джакузи с обем 6 m3, които са захранени с минерална вода от Сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост - № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”, с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград при условията на Разрешително за водовземане от минерална вода № 44/14.10.2020 г. съгласно следните регламентирани параметри:
• Разрешено водно количество до 0,35 л/сек средноденонощен дебит;
• Годишни водни количества до 11037 куб.м/годишно.
През изминалите години на регламентирано водовземане се установи, че поради отдалечеността на хотела от Сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост - № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”, с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград и значително охлаждане на водата в съществуващия водопровод, ползваните водни количества са недостатъчни за осигуряване на необходимата денонощна температура на съоръженията в хотел „Шарков“, което налага иницииране на процедура по промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода №44 /14.10.2020 г.
Въз основа на направената обосновка е направено окончателно обобщение относно необходимата промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода № 44 /14.10.2020 г. от Сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ №13 от находище на минерална вода изключителна държавна собственост - № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”, с. Огняново и с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград при следните нови експлоатационни параметри:
Проектен дебит:
• До 0,50 l/s - средногодишен дебит за 365 дни;
Разпределение на водното количество:
• Денонощно водно количество до 43,49 m3 за 365 дни;
• Годишно водно количество до 15874,65 m3 в категория "спорт и отдих".
Във връзка с горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същото попада в периферните граници на защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“, определени със заповедта за обявяването и.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и условията, описани в становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР, заведено с вх. №1477(2)/18.04.2022 г. на РИОСВ - Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в периферията на защитената зона) и характера (Промяна на Разрешително за водовземане на минерална вода от съществуващ сондаж) на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Огняново в близост до настоящото ИП, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода №44/14.10.2021г от Сондаж № 4ВКП+ КЕИ №13, КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост - № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”, с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-112(1)/18.04.2022 г. на директора на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград