Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1241/2021

Сряда, 15 Декември 2021 12:14

Изх. №4092(1)/14.12.2021 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и имот №089012 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка представеното от Вас уведомление с Вх. №4092/08.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за изменение на горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Изменението на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и имот №089012 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и имот №089012 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, наричано по-долу за краткост „Първоначално инвестиционно предложение“, е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в рамките на която е извършена и процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, приключила с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № БД-57-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград. С инвестиционното предложение е преценено предвиждане за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет 50 т/ден или 15 000 т/год. И инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/год.
За изменение на първоначалното инвестиционно предложение предвиждащо промени в техническите параметри на инсталациите за предварително третиране и компостиране, в т.ч. промяна капацитета на инсталацията за предварително третиране от 15 000 т/год. на 10 430 т/год. и на капацитета на инсталацията за компостиране от 2 000 т/год. на 2 684 т/год., е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №2516(1)/16.08.2017 г. на РИОСВ-Благоевград.
За последващо изменение на първоначалното инвестиционно предложение предвиждащо промени в капацитетите на инсталациите за предварително третиране и компостиране, както следва: капацитет на инсталацията за предварително третиране от 10 430 т/год. на 12 000 т/год.; капацитет на инсталацията за компостиране от 2 684 т/год. на 2 800 т/год., е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №685(1)/28.02.2019 г. на РИОСВ-Благоевград.
С настоящето изменение на първоначалното инвестиционно предложение в неговата цялост, вкл. и последващите изменения, се предвижда увеличаване на капацитета на инсталацията за предварително третиране от 12 000 т/год. на 15 000 т/год.
Не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура, както и усвояване на нови площи извън обхвата на първоначалното инвестиционно предложение.
Гореописаното инвестиционно предложение в неговата цялост, вкл. и последващите изменения, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.) и защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-310/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2021 г.).
Така заявеното изменение на първоначалното инвестиционно предложение не следва да се счита за изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и не подлежи та задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с изменението на първоначалното инвестиционно предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и имот №089012 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното изменение на горепосоченото инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград