Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1105/2021

Сряда, 10 Ноември 2021 11:05

Изх. №3660(1)/09.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, планоснимачен номер 352, кв. 38 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Г. З.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3647/02.11.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, планоснимачен номер 352, кв. 38 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено да бъде изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 64.63 кв. м в УПИ II, планоснимачен номер 352, кв. 38 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград. Имотът е с площ 880 кв. м и представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „Жилищно строителство“.
Сградата е предвидено да бъде присъединена към съществуващата водопроводна и канализационна мрежи на с. Ново Делчево, разположени по улица източно от имота. Електрозахранването е предвидено да се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място чрез подземно положен кабел НН. Транспортният достъп до имота ще се осъществява по уличната регулационна мрежа, граничеща с имота от север и изток.
Така заявеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, планоснимачен номер 352, кв. 38 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград