Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1104/2021

Сряда, 10 Ноември 2021 11:00

Изх. №3594(2)/09.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводи село Осиково и село Рибново“, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Б. Л.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3594/27.10.2021 г. и вх. № 3594(1)/09.11.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 68233.34.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване със застроена площ около 272 м2 в поземлен имот с идентификатор 68233.34.21 с начин на трайно ползване „нива“ с площ 3401 м2. Не се предвижда промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота. Не се предвижда електрозахранване и водоснабдяване на постройката. Имотът е достъпен от селскостопански път.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същият попада в границите на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, в т.ч. и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 68233.34.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград