Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1101/2021

Вторник, 09 Ноември 2021 12:54

Изх. №3644(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: М. Д.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3644/02.11.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в поземлен имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград с площ 1300 м2 да бъде изградена жилищна сграда със застроена площ около 150 м2 и разгъната застроена площ до 360 м2. Захранването на имота с електроенергия е предвидено от съществуващата разпределителна мрежа чрез подземно положен ел.кабел с приблизителна дължина около 95 м. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Рилци, чрез изграждане на нов водопровод с дължина около 180 м. За заустване на заустване на образуваните отпадъчни води е предвидено изграждане на водоплътна изгребна яма в рамките на имота. Достъпът до имота ще се осъществява по полски път.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор На РИОСВ – Благоевград