Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1090/2021

Петък, 05 Ноември 2021 12:27

Изх. №3620(1)/04.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Почистване, чрез изкореняване и/или изрязване на нежелана растителност и подобряване, чрез рекултивация и подравняване на поземлени имоти с идентификатори 12471.3.5 и 12471.3.7, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Я.

Във връзка представеното от Вас уведомление с Вх. №3620/28.10.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Почистване, чрез изкореняване и/или изрязване на нежелана растителност и подобряване, чрез рекултивация и подравняване на поземлени имоти с идентификатори 12471.3.5 и 12471.3.7, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, възложителят е ползвател на земеделска земя от държавния поземлен фонд (ДПФ), в случая поземлени имоти с идентификатори 12471.3.5, 12471.3.7 в местността Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Вълково, община Струмяни, област Благоевград (КККР на с. Вълково) с обща площ 80.628 дка, на основание Договор № ПО-05-98/25.08.2021 г. за отдаване под аренда на пасища, мери и ливади от държания поземлен фонд.
Предвид това, че част от площта отдадена под аренда е обрасла с дървесна, храстовидна и друга нежелана растителност, а за друга част от площите изцяло липсва продуктивен слой почва (хумус), възложителят е инициирал следните дейности по възстановяване и поддържане на отдадените площи от ДПФ като пасища с цел рекултивация, облагородяване и осигуряване на достатъчно тревна покривка за паша на животните (крави), както и за косене и съхранение като фураж за изхранване на животните през студените месеци на годината:
• Повърхностно подобряване, включващо механично почистване на терена само от нежеланата растителност (храсти - къпини и шипки, саморасли дървета, плевели и др.) чрез изкопаване, изкореняване и изрязване на нежеланата растителност, натоварването ѝ и извозване извън границите на имота за преработка, Първи етап на изпълнение;
• Рекултивиране и подобряване на терена на имотите посредством изземване на най-горния пласт на терена, представен от неспоени чакълесто песъчливи алувиални наноси (силно порьозна) и скална маса от валуни с обем до 1 куб. м, и насипването му с подходящ плодороден хумусен хоризонт (насипване на почвено-земни маси) с дебелина около 30 см, Втори етап на изпълнение.
Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в рамките на дванадесет месеца, като предвидените дейности ще бъдат извършени през есенно-зимния период.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-310/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2021 г.).
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Почистване, чрез изкореняване и/или изрязване на нежелана растителност и подобряване, чрез рекултивация и подравняване на поземлени имоти с идентификатори 12471.3.5 и 12471.3.7, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград