Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1087/2021

Четвъртък, 04 Ноември 2021 16:07

Изх. №3614(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ ХХІ, кв. 312А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: А. К.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3614/28.20.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ ХХІ, кв. 312А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация УПИ ХХІ, кв. 312А по плана на гр. Петрич (имот с идентификатор 56126.601.173 по КККР на гр. Петрич) е с площ 2340 кв. м и отреждане „за друг вид производствен, складов обект – бетоново възел“. Имотът е незастроен.
Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХІ, кв. 312А по плана на гр. Петрич е допуснат за изработване със Заповед №25/14.06.2021 г. на кмета на община Петрич. Същият се инициира с цел разделянето му на три нови УПИ:
- УПИ ХХІ601.173 с площ 877 кв. м и отреждане „Производствено-складови дейности – склад за авточасти - втора употреба“;
- УПИ ХХІІІ601.173 с площ 754 кв. м и отреждане „Производствено-складови дейности – склад за строителни материали“;
- УПИ ХХІV601.173 с площ 710 кв. м и отреждане „Производствено-складови дейности – склад за строителни материали“,
в предимно производствена зона „Пп“, със следните устройствени показатели: височина на застрояване – до 10 м; плътност на застрояване - 80 %; плътност на озеленяване - 20 % и кинт – 2.5.
За новообразуваните УПИ ХХІ601.173 и УПИ ХХІІІ601.173 се въвежда нова ограничителна линия за застрояване в „Пп“ - свободно застрояване „е“, а за УПИ ХХІV 601.173 се запазва част от, одобрената с предходен план линия на застрояване на границата с УПИ ХІХ, така че да се запази свързаното застрояване между двата имота, и се въвежда нова ограничителна линия за застрояване в зона „Пп“ – свободно застрояване „е“, свързано в два съседни имота „д“.
С плана се предвижда в новообразувания УПИ ХХІ601.173 да се изгради склад за авточасти - втора употреба и паркинг, а в новообразуваните УПИ ХХІІІ601.173 и УПИ ХХІV601.173, да се изградят по една сграда, предназначена за склад за строителни материали и паркинг.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура - захранен с ел. енергия и вода, отпадъчните води са включени в градската канализационна мрежа, с осигурен достъп от улица.
С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ на този етап не са налични данни, че се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Заповед № РД-266/ 31.03.2021 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 43/ 21.05.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ ХХІ, кв. 312А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор На РИОСВ – Благоевград