Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1084/2021

Четвъртък, 04 Ноември 2021 15:58

Изх. №3593(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 43565.8.12, местност Щапо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. К.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3593/27.10.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 43565.8.12, местност Щапо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 43565.8.12 в местността Щапо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански е с площ 15000 кв. м и начин на трайно ползване „нива“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имота да бъде изградена селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване, без промяна предназначението на земеделската земя. Имотът и предвидената за изграждане сграда няма да бъдат електрозахранени и водоснабдени. За питейни нужди ежедневно ще се доставя бутилирана минерална или трапезна вода. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма.
Транспортният достъп ще се осъществи от път граничещ с имота.
С изх. № ПО-12-62/15.07.2021 г. от директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Благоевград е издадено становище по чл. 11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им за инвестиционно намерение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 43565.8.12, местност Щапо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 43565.8.12, местност Щапо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор На РИОСВ – Благоевград