Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1080/2021

Четвъртък, 04 Ноември 2021 12:46

Изх. №3581(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61813.781.420, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство“

възложител: А. М.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3581/26.10.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61813.781.420, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 61813.781.420, местност Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог е с площ 551 кв. м и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих”.
Изработването на ПУП - ПЗ за имота е разрешено с Решение № 175 по Протокол № 6/30.09.2021 г. от проведено заседание на Общински съвет – Разлог, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
- Устройствена зона – „Ов”;
- Височина на застрояване – 7 м;
- Кинт. – 0,8;
- Плътност на застрояване – максимум 40%.
Основата цел на плана е след промяна на предназначението на имота да бъде изградена една вилна сграда със застроена площ до 130 кв. м.
Водоснабдяването до имота ще се осъществи от уличен водопровод PVC DN 75, част от вътрешната водопроводна мрежа на зона за отдих „Бойков рид“, чрез изграждане на нов водопровод с приблизителна дължина 25 м. Формираните битови отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.
Електрозахранването на имота ще се осъществи от съществуващата ел. разпределителна мрежа, чрез полагане на кабел НН от съществуващ стълб на мрежа НН на ТП „Бойков рид 2“.
Достъпът до имота се осъществява от път граничещ с имота.
С проекта на ПУП-ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с ПУП-ПЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-379/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61813.781.420, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор На РИОСВ – Благоевград