Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №996/2021

Петък, 15 Октомври 2021 15:04

Изх. №3274(1)/13.10.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ I в кв. 106 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с отреждане за „Комплексно жилищно строителство“, като промени регулационна граница по имотните граници на имот с идентификатор 65334.300.2554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и образува нови УПИ I, УПИ II и УПИ III с отреждане, както следва: УПИ I и УПИ III, кв. 106 запазват отреждането си за „Комплексно жилищно строителство“, а за УПИ II-300.2554, с площ 376 м2, с отреждане за „жилищно строителство“ в зона „Ц“

възложител: „МИРАЖ 7“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3274/30.09.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект за изменение ПУП - ПРЗ в обхват УПИ I в кв. 106 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с отреждане за „Комплексно жилищно строителство“, като промени регулационна граница по имотните граници на имот с идентификатор 65334.300.2554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и образува нови УПИ I, УПИ II и УПИ III с отреждане, както следва: УПИ I и УПИ III, кв. 106 запазват отреждането си за „Комплексно жилищно строителство“, а за УПИ II-300.2554, с площ 376 м2, с отреждане за „жилищно строителство“ в зона „Ц“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация УПИ I в кв. 106 по плана на гр. Сандански (идентичен с поземлен имот с идентификатор 65334.300.2554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 376 м2. В същия е изградена триетажна жилищна сграда със застроена площ 77 м2.
Изработването на горепосоченият план е допуснато със Заповед № 42/20.08.2021 г. на кмета на община Сандански.
Изменението на ПУП - ПРЗ се изразява в следното:
Промяна на регулационната граница на УПИ I в кв. 106 по плана на гр. Сандански, община Сандански по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 65334.300.2554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански.
Образуване на нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I, УПИ II и УПИ III с отреждане както следва: УПИ I и УПИ III, кв. 106 запазват отреждането си за „Комплексно жилищно строителство“, а за УПИ II-300.2554, с площ 376 м2, с отреждане за „жилищно строителство“ в зона „Ц“.
Водоснабдяването до имота е съществуващо от водопроводната мрежа на гр. Сандански. Отпадъчните води се заустват в съществуващата канализационна мрежа на града. Имотът е присъединен към съществуващата електроразпределителна мрежа на населеното място.
С проекта за изменение на ПУП - ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на плана, както и че при прилагането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект за „Изменение ПУП – ПРЗ в обхват УПИ I в кв. 106 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с отреждане за „Комплексно жилищно строителство“, като промени регулационна граница по имотните граници на имот с идентификатор 65334.300.2554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и образува нови УПИ I, УПИ II и УПИ III с отреждане, както следва: УПИ I и УПИ III, кв. 106 запазват отреждането си за „Комплексно жилищно строителство“, а за УПИ II-300.2554, с площ 376 м2, с отреждане за „жилищно строителство“ в зона „Ц, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите