Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №984/2021

Вторник, 12 Октомври 2021 15:20

Изх. №3261(1)/11.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии, селскостопанска сграда с административно-битова част и фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 87312.7.138, местност Над Тонско дабе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „КАЛАБАК ИНВЕСТ“ ООД

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3261/29.09.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на оранжерии, селскостопанска сграда с административно-битова част и фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 87312.7.138, местност Над Тонско дабе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 87312.7.138, местност Над Тонско дабе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Яково) е с площ 3356 кв. м и представлява земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в обхвата на имота да бъдат изградени две оранжерии, всяка с площ 134.40 кв. м, в които да се отглеждат гъби кладница.
За отглеждане на гъбите е заявено предвиждане за осъществяване на следните дейности: направа на субстрат (смесване на сухи съставки от дървесен прах, дървесни стърготини, пълнозърнесто брашно от зърнена култура, шушлюпи от зърнена култура, гипс и вода); пълнене в торбички; посявка с мицел в подготвените торбички; зреене на мицела при определена температура и беритба на гъбите.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в обхвата на имота да бъде изградена и стопанска сграда с площ 62.15 кв. м. В същата е заявено предвиждане за обособяване на помещение за съхранение на селскостопански инвентар, както и административно-битова част.
Върху покрива на сградата е заявено предвиждане за монтаж фотоволтаична система с мощност 23 kW, чрез която ще се осигурява електрозахранването на обектите в имота.
С инвестиционното предложение не е заявена необходимост/предвиждане за водоснабдяване на имота с вода за питейно-битови нужди, както и за водоснабдяване на имота с вода за напояване на предвидената за отглеждане гъба кладница.
За питейни нужди на персонала е предвидено да се доставя бутилирана вода. За битови нужди е предвидено да бъде поставена химическа тоалетна. За отглеждане на гъбите не е заявена необходимост от напояване.
С инвестиционното предложение не е заявена необходимост/предвиждане за електрозахранване на имота от съществуващи електротехнически съоръжения в района, както и за промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Инвестиционното предложение е предвидено да бъде реализирано по реда на Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, за което е издадено Становище с изх. №ПО-12-82/15.09.2021 г. от Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-310/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2021 г.).
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии, селскостопанска сграда с административно-битова част и фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 87312.7.138, местност Над Тонско дабе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите