Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №945/2021

Четвъртък, 30 Септември 2021 14:14

Изх. №3094(1)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на Приемно-предавателна станция №2139, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87802.53.60 в местността Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Във връзка с представеното от Вас в качеството на упълномощено лице за възложителя „Цетин България“ ЕАД уведомление с Вх. №3094/16.09.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Външно електрозахранване на Приемно-предавателна станция №2139, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87802.53.60 в местността Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено външно електрозахранване на Приемно-предавателна станция №2139, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87802.53.60 в местността Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев. Електрозахранването на обекта е предвидено да се осъществи от ШКД на КМрНН от ТП 1 „Попови ливади“. Предвиденото за изграждане трасе ще започва след демонтаж на съществуващ ГЕТ до съществуваща ШКД и монтаж на ново ТЕПО. ГЕТ ще се захрани от ШКД на КМрНН от ТП 1 „Попови ливади“ и достига до имота, в който е разположена приемно-предавателната станция. Дължината на трасето е предвидено да бъде 4 м.
С настоящето инвестиционно предложение не се предвижда промяна на съществуващата и/или изграждане на нова пътна инфраструктура.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
 защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.);
 защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 48/2013 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности са допустими спрямо режима на дейностите в защитените зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с реализацията на настоящето инвестиционно предложение не се засягат трайно и необратимо площи от засегнатите защитени зони, не се предполага унищожаване, увреждане и трансформация на типовете природни местообитания и местообитания ва видовете, включително и птиците, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, включително и птиците, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху засегнатите защитени зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на Приемно-предавателна станция №2139, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87802.53.60 в местността Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите