Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №865/2021

Петък, 03 Септември 2021 14:00

Изх. №2377(3)/02.09.2021 г.

Уведомление за проект на “Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 02676.13.1, 02676.12.11 и 02676.13.26, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждане на новообразуваните имоти за „обществено обслужване“ и обособяване на паркоместа към улица“.

възложител: И. З.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2377/09.07.2021 г. и вх. №2377(2)/30.08.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект на “Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП -ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 02676.13.1, 02676.12.11 и 02676.13.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждане на новообразуваните имоти за „обществено обслужване“ и обособяване на паркоместа към улица“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлени имоти с идентификатори 02676.13.1, 02676.12.11 и 02676.13.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград са съответно с площ 666 кв. м, 230 кв. м и 411 кв. м и начин на трайно ползване „ливада“.
Изработването на ПУП - ПРЗ за имотите е разрешено с Решение № 3038 по Протокол № 20/29.12.2020 г. от проведено заседание на Общински съвет – Банско.
Основата цел на плана е урегулиране на имотите и отреждането им за „обществено обслужване“, а към съществуващата улица да се образува джоб с места за паркиране. Предвид неправилните форми и маломерните площи на част от имотите е необходимо образуване на съсобственост.
С плана се предвижда:
1. Образуване на нов УПИ I-13.2 от поземлени имоти с идентификатори 02676.13.1 и 02676.13.26 с проектна площ 983 кв. м. В новообразувания ще бъде изградена сграда за търговия и обществено обслужване със застроена площ от 294 кв. м и РЗП 884 кв. м. В сградата ще се обособи заведение за хранене с капацитет до 200 бр. посетители и 2 броя търговски обекти – магазини за промишлени и хранителни стоки.
2. Образуване на нов УПИ II-13.3 от поземлени имоти с идентификатори 02676.12.11 и 02676.13.26 с проектна площ 338 кв. м. В новообразувания ще бъде изградена сграда за търговия и обществено обслужване със застроена площ от 101.4 кв. м и РЗП 304 кв. м. В сградата ще се обособи заведение за хранене с капацитет до 50 бр. посетители и 5 броя търговски обекти – магазини за промишлени и хранителни стоки, обменно бюро, всеки с площ между 20 и 70 кв. м.
Захранването на имотите с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място, изградена по улица „Найден Геров“, гр. Банско граничеща с имотите.
Формираните битови отпадъчни води ще се заустват в канализация, изградена по ул. Найден Геров“, гр. Банско.
Присъединяването на обекта към ел. разпределителната мрежа ще се извърши от табло НН на Възлова станция 1 Банско.
С проекта на ПУП - ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) . Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното за „Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 02676.13.1, 02676.12.11 и 02676.13.26, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждане на новообразуваните имоти за „обществено обслужване“ и обособяване на паркоместа към улица“, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на плана, както и че при прилагането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000209 “Пирин”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 02676.13.1, 02676.12.11 и 02676.13.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждане на новообразуваните имоти за „обществено обслужване“ и обособяване на паркоместа към улица“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД
Упълномощена със Заповед № 929/19.07.2021 г.
на министъра на околната среда и водите